Smluvní podmínky

 

Obecné podmínky pro dětské kurzy pořádané studiem Ganesha joga:

1)  Zaplacením kurzovného (hotově/bankovním převodem na účet studia Ganesha joga) uzavřete se studiem Ganesha joga, tedy v přímém zastoupení Miroslavou Postráneckou (IČ: 87228041, adresa sídla: Za Kostelem 726, 277 11 Libiš) smlouvu. Tuto smlouvu si můžete pročíst níže na této stránce nebo ve studiu Ganesha joga.

2) Všechny kurzy jsou vypsané od října do prosince a poté budou pokračovat od ledna do června. Kurzovné bude placeno vždy na pololetí. Kdykoliv v průběhu roku je možné se přihlašovat na kurz, anebo v kurzu pokračovat. Cena kurzu se poté upraví individuálně.

3) V případě uzavření studia z rozhodnutí vlády, Vám bude vráceno 50% z nevyčerpaného kurzovného.

4) V případě, že klient nemůže z nějakého vážného důvodu docházet na lekce kurzu, (nemoc, úraz), který již zaplatil, budou mu lekce nahrazeny, případně po domluvě s lektorem vrácené kurzovné za jednotlivé lekce z kurzu, které neabsolvoval.

Děkujeme, že respektujete a dodržujete naše podmínky. Již nyní můžete zasílat přihlášky na kurz na email ganesha-joga@seznam.cz.

Nabídka dětských kurzů od ledna 2024:

Jógohrátky
– kurz pro děti ve věku 3 – 7 let
– pondělí 15:00 – 16:00
– kurz bude probíhat od 8.1.2024 – 3.6.2024
– cena kurzu: 3 000,- Kč

Datumy kurzu: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4, 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6.

Kurz je zaměřený na zdravý pohyb dítěte. Správné držení těla, posílení svalů a jejich protažení s prvky jógy a relaxace.

Lektorka: Miroslava Postránecká

Své děti můžete přihlašovat na stránce „Přihláška Jógohrátky“.

Smluvní podmínky studia Ganesha joga:

Vážený klienti,
děkujeme, že jste vložili důvěru do našich rukou a absolvujete kurz pod záštitou studia Ganesha joga.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že zaplacením kurzovného za příslušný vybraný kurz v hotovosti, či převodem na bankovní účet studia Ganesha joga, uzavřete se studiem Ganesha joga, tedy v přímém zastoupení Miroslavou Postráneckou (IČ: 87228041, adresa sídla: Za Kostelem 726, 277 11 Libiš) smlouvu.

Současně zaplacením kurzovného, a tedy uzavřením smlouvy, přijímáte závazně tyto obchodní podmínky:

Kurz probíhá v předem stanoveném termínu, který je zveřejněn provozovatelem studia Ganesha joga na internetových stránkách www.ganesha-joga.cz a informace o kurzu získáte na vyžádání ve studiu Ganesha joga, či na emailu ganesha-joga@seznam.cz.

1) Provozovatel studia Ganesha joga si vymezuje v určitých závažných situacích právo změnit dobu průběhu kurzu, a to jak čas konání lekce, tak i termín konání kurzu.

Situace, za kterých je možno změnit čas a datum konání kurzu jsou tato:
a) nemoc či zranění lektora,
b) zásahy do provozu studia Ganesha joga z důvodu vyšší moci,
c) vytopení či požár studia Ganesha joga,
d) pandemie, celostátní karanténa,
e) přerušení dodávky vody, elektřiny či plynu,
f) živelné katastrofy různého charakteru,
g) vandalismus, vyloupení.

2) Provozovatel studia Ganesha joga si vymezuje právo v případě potřeby nahradit lektora kurzu jiným adekvátním lektorem, a to buď na jednotlivou lekci z celého cyklu, nebo na celý kurz. Tento lektor musí mít adekvátní vzdělání, praxi a oprávnění k lektorské činnosti.

Situace, za kterých je možno změnit lektora kurzu, či jednotlivé lekce jsou tato:
a) nemoc či zranění lektora,
b) zásahy do provozu studia Ganesha joga z důvodu vyšší moci,
c) vytopení či požár studia Ganesha joga,
d) pandemie, celostátní karanténa,
e) přerušení dodávky vody, elektřiny či plynu,
f) živelné katastrofy různého charakteru,
g) osobní problémy či složitá situace lektora

3) Klient, či zákonný zástupce klienta, má právo v případě přerušení kurzu z výše uvedených důvodů na adekvátní náhradu lekcí kurzu tak, aby plně nahradil hodiny, které nemohl vychodit. Způsob náhrady lekcí kurzu nebo způsob kompenzace kurzovného určuje provozovatel studia Ganesha joga.

4) V případě, že klient nemůže z nějakého vážného důvodu docházet na lekce kurzu, (nemoc, úraz), který již zaplatil, budou mu lekce nahrazeny, případně po domluvě s lektorem vrácené kurzovné za jednotlivé lekce z kurzu, které neabsolvoval.

5) Klient musí naslouchat a respektovat pokyny lektora, který vede kurz. Za případné zranění klienta během kurzu, nemůže nést lektor, ani studio Ganesha joga žádnou zodpovědnost, pokud mu byla sdělena rizika a byl upozorněn na hrozící nebezpečí, ale i přesto nerespektoval pokyny lektora a v činnosti pokračoval.

6) Ve chvíli, kdy klient opustí prostory studia Ganesha joga, nenese za něj studio Ganesha joga již žádnou zodpovědnost.

7) Tím, že klient a provozovatel studia Ganesha joga uzavřou tuto smlouvu, zároveň klient souhlasí i se všeobecnými obchodními podmínkami studia Ganesha joga, které jsou umístěny v prostorách studia a na internetových stránkách www.ganesha-joga.cz.

8) V případě, že platíte kurzovné v hotovosti, získáváte ke koupi kurzu automaticky účtenku. Pokud máte zájem navíc o vystavení faktury k částce, sdělte prosím tuto informaci ve studiu Ganesha joga. Jakmile bude faktura vystavena, bude k vyzvednutí ve studiu Ganesha joga, kde se o ní klient musí přihlásit. Pokud platíte částku kurzovného převodem na bankovní účet studia Ganesha joga, fakturu získáte automaticky emailem nebo bude k vyzvednutí ve studiu Ganesha joga. Prosím, abyste se o fakturu případně přihlásili. Pokud chcete na faktuře změnit údaje, musí to být studiu Ganesha joga sděleno do konce měsíce, ve kterém jste platili kurzovné. Na následné změny údajů ve fakturách už nebude brán zřetel.

9) Klient, či zákonný zástupce klienta ponechá k dispozici své kontaktní údaje, a to telefonní číslo a email, na kterém bude k zastižení v případě nutnosti sdělení důležitých informací o kurzu.

10) Klient, či zákonný zástupce klienta, prohlašuje, že je zdravý a pokud má nějaké zdravotní komplikace, sdělí je lektorovi příslušného kurzu. Zároveň klient prohlašuje, že na lekce kurzu bude docházet zdravý, tedy s absencí jakékoliv nemoci. Pokud lektor zaregistruje, že klient projevuje známky onemocnění, lektor ho může poprosit o opuštění lekce.

11) Jarní prázdniny se řídí podle rozpisu MŠMT ČR.

12) Klient či zákonní zástupce klienta, zaplacením kurzovného uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlasí se zpracováváním osobních údajů se studiem Ganesha joga (dále jen správce) pro marketingové účely, tj. zejména zasíláním informací o pořádaných kurzech, jednorázových akcích, službách a jiných aktivitách. Dále souhlasí s pořizováním fotografií, popř. videozáznamů z lekcí jógy a jejich případném uveřejněním na webových stránkách Ganesha joga.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené ve formuláři přihlášky do Jógohrátek – viz. stránka „Přihláška Jógohrátky“, tj. zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa společně dále jen „osobní údaje“. Osobní údaje bude zpracovávat správce. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 5-ti let ode dne jeho udělení. Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

 

Děkujeme a budeme se těšit na setkávání na kurzu, který jste si vybrali.

Vaše studio Ganesha joga.

Ganesha Joga

Adresa

Vojtěšská 588

Libiš 277 11

Kontakt

ganesha-joga@seznam.cz

tel. 732 712 929